więcej
mniej

Technik ekonomista

Kwalifikacja

EKA.04 EKA.05

Technik ekonomista 331403

  • Kraków
Kwalifikacja: EKA. 04. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ 
Kwalifikacja: EKA. 05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Absolwent kierunku będzie przygotowany do kompleksowego planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym między innymi prowadzenia rachunkowości, zarządzania kadrami i płacami, rozliczania podatków, przeprowadzania analiz dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Posiada kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze ekonomicznym. Bierze udział w planowaniu, zarządzaniu, organizowaniu czy kontroli działań w firmie.

Czas trwania nauki

2,5 roku (5 semestrów).  

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie jednego z  poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.
Po uzupełnieniu kwalifikacji EKA. 07., Absolwent może uzyskać tytuł Technika rachunkowości.

Praca

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w zakładach budżetowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych, spółkach prawa handlowego, może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
1 Język obcy zawodowy (JOZ) 20
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
3 Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
4 Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
5 Organizacja pracy zespołu (OMZ) 30
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego
6 Podstawy ekonomii 30
7 Technika pracy biurowej 20
8 Podstawy statystyki 22
AU.35: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
9 Organizacja działalności 106
10 Kadry i płace 100
11 Planowanie, analiza i sprawozdawczość 100
AU.36: Prowadzenie rachunkowości
12 Rachunkowość 118
13 Inwentaryzacja 110
14 Analiza i sprawozdawczość finansowa 110
Razem826
Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!