więcej
mniej

Technik reklamy

Kwalifikacja

PGF.07 PGF.08

Technik reklamy 333907

  • Kraków
KwalifikacjA: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
KWALIFIKACJA: PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Technik reklamy posiada umiejętności niezbędne do przygotowania profesjonalnej kampanii reklamowej z wykorzystaniem różnorodnych technik wizualnych. Podczas zajęć Słuchacz przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, a także przyswaja wiedzę na temat technik marketingowych, skutecznego PR-u oraz przygotowania oferty reklamowej. Natomiast zajęcia praktyczne z zakresu fotografii, rysunku i grafiki komputerowej pobudzają kreatywność i zapewniają warsztat niezbędny na twórczych stanowiskach pracy w agencjach reklamowych oraz działach marketingowych.


Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry). 

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie jednego z  poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika.
Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Technik reklamy może podjąć pracę w agencjach reklamowych, pracowniach graficznych, drukarniach, punktach poligraficznych, agencjach PR oraz w działach marketingowych każdej firmy. Może także otworzyć własną działalność gospodarczą.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
1 Język obcy zawodowy (JOZ) 20
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
3 Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
4 Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
5 Organizacja pracy w zespole (OMZ) 30
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
6 Podstawy fotografii 32
7 Towaroznawstwo 20
8 Marketing 20
AU.29: Sprzedaż produktów i usług reklamowych
9 Przygotowanie oferty produktów i usł‚ug reklamowych 140
10 Organizacja sprzedaży produktów i usług reklamowych 140
AU.30: Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
11 Tworzenie przekazu reklamowego 90
12 Projektowanie ś›rodków reklamowych 90
13 Tworzenie planu medialnego 80
14 Przygotowanie ś›rodków reklamowych 80
15 Badanie skutecznoś›ci reklamy 76
Razem878
Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!