więcej
mniej

Technik architektury krajobrazu

Kwalifikacja

ORG.03 ORG.04

Technik architektury krajobrazu 314202

  • Kraków
kwalifikacjA: OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
KWALIFIKACJA: OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Kierunek projektowanie ogrodu skierowany jest do osób, które pragną samodzielnie kreować otaczający je krajobraz. Słuchacze zdobywają umiejętności w zakresie twórczego myślenia i łatwego przejścia od pomysłu do wykonania. Absolwent tego kierunku zdobywa umiejętność porządkowania przestrzeni, planowania i kompozycji ogrodowej. Potrafi graficznie przedstawić koncepcje ogrodu przydomowego wraz z jego najbliższym otoczeniem. Projektanta ogrodów cechuje umiejętność inwentaryzacji zieleni i infrastruktury, pracy z mapą zasadniczą i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo znajomość podstaw prawnych projektowania i realizacji ogrodu, a także profesjonalne wykonanie kosztorysu czyni z absolwentów tego kierunku doskonałych specjalistów.

Czas trwania nauki

2,5 roku (5 semestrów).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie jednego z  poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Projektant ogrodu może realizować się zawodowo w biurach projektowych i architektonicznych, szkółkach ogrodniczych, a także podjąć własną działalność gospodarczą.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
1 Język obcy zawodowy (JOZ) 20
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 15
3 Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 15
4 Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 15
5 Organizacja pracy zespołu (OMZ) 15
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo - leśnego
6 Podstawy architektury krajobrazu 20
7 Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu 20
8 Obiekty małej architektury krajobrazu 20
9 Projekty obiektów architektury krajobrazu 20
10 Prace w obiektach architektury krajobrazu 20
11 Przepisy ruchu drogowego kategorii T 15
RL.21: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
12 Przygotowanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu 170
13 Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 175
RL.22: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
14 Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu 170
15 Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu 168
Razem878
Praktyka zawodowa 8 tygodnie (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!